ΜΙΑ ΣΠΙΘΑΜΗ ΑΠ' ΤΟ ΧΩΜΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΔΙΝΩ.......

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Μην δεχθείτε την πανθρησκεία - Κραυγή απόγνωσης προς την Εκκλησία της Ελλάδος


prison20747 panthriskeia

Η πανθρησκεία της Νέας Τάξης, η οποία επιδιώκει να αντικαταστήσει τα απανταχού δόγματα με την λατρεία ενός θεού τιμωρού που εκφράζεται στο πρόσωπο του παγκόσμιου ηγέτη Αντίχριστου, ο οποίος σύντομα επιθυμεί να κάνει την παρουσία του, προσπαθεί να εισχωρήσει στους κόλπους και της Ορθοδοξίας.
Ιερείς και μέλη της Εκκλησίας κρούουν τον κώδων του κινδύνου εν όψει της μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία προβλέπεται να λάβει χώρα την Πεντηκοστή στα Χανιά της Κρήτης.
Καλεί τους Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδας να μην δεχθούν τον Οικουμενισμό της Νέας Τάξης, τουτέστιν την Πανθρησκεία του Αντίχριστου.
Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή:

ΑΙ­ΤΗ­ΜΑ
Με­λῶν τοῦ πλη­ρώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας
πρός τούς Ἀρ­χι­ε­ρεῖς τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος
Μάρ­τιος 2016


Ἡ Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δος τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας, πού προ­βλέ­πε­ται νά συ­νέλ­θει στά Χα­νιά τῆς Κρή­της, τήν Πεν­τη­κο­στή τοῦ 2016, προ­ε­τοι­μά­ζε­ται ἐ­δῶ καί ἕ­ναν αἰ­ώ­να περίπου ἀ­πό τούς οἰ­κου­με­νι­στι­κούς κύ­κλους τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Πα­τρι­αρ­χεί­ου.
Ἀ­πό τήν ἔ­ναρ­ξη ἀ­κό­μη τῆς προ­πα­ρα­σκευ­ῆς της, ἐκ­δη­λώ­θη­κε ὁ ἀν­τορ­θό­δο­ξος, ἀν­τι­συ­νο­δι­κός καί ἀν­τι­κα­νο­νι­κός χα­ρα­κτή­ρας της. Ἡ Σύ­νο­δος αὐ­τή πα­ρα­βιά­ζει ἐμ­φα­νῶς τίς θε­με­λι­ώ­δεις προ­ϋ­πο­θέ­σεις πού πρέ­πει νά πλη­ροῦν οἱ Οἰ­κου­με­νι­κές Σύ­νο­δοι, ὅ­πως ὁ­ρί­ζον­ται στό «Πη­δά­λιο» ἀ­πό τόν Ἅ­γιο Νι­κό­δη­μο τόν Ἁ­γι­ο­ρεί­τη, δη­λα­δή «τό νά ᾖ­ναι πάν­τα τά ἐ­κτι­θέ­με­να πα­ρ' αὐ­τῶν δόγ­μα­τα καί οἱ Κα­νό­νες, ὀρ­θό­δο­ξα εὐ­σε­βῆ καί σύμ­φω­να ταῖς θεί­αις Γρα­φαῖς, ἤ ταῖς προ­λα­βού­σαις Οἰ­κου­με­νι­καῖς συ­νό­δοις».
Συγ­κε­κρι­μέ­να
-Ἡ μέλ­λου­σα νά συ­νέλ­θει Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δος,
-Δέν προ­βλέ­πει, ὡς ὀ­φεί­λει, τήν ἀ­να­γνώ­ρι­ση τῶν προ­η­γου­μέ­νων Οἰ­κου­με­νι­κῶν Συ­νό­δων
-Προ­δι­κά­ζει, αὐ­θαι­ρέ­τως, τό ἀ­λά­θη­το τῶν ἀ­πο­φά­σε­ών της
-Δέν κα­τα­δι­κά­ζει τίς συμ­προ­σευ­χές μέ αἱ­ρε­τι­κούς
-Ἐ­παι­νεῖ τούς ἀ­πο­τυ­χη­μέ­νους οἰ­κου­με­νι­στι­κούς δι­α­λό­γους
-Ἔ­χει ἔλ­λειμ­μα συ­νο­δι­κό­τη­τας. Δέν ἐκ­προ­σω­ποῦν­ται δη­λα­δή σ' αὐ­τήν ὅ­λοι οἱ Ἐ­πί­σκο­ποι
-Ἔ­χει σο­βα­ρό ἔλ­λειμ­μα Ὀρ­θό­δο­ξης αὐ­το­συ­νει­δη­σί­ας
-Εἰ­σά­γον­ται θέ­μα­τα πρός ψή­φι­ση, στά ὁ­ποῖ­α ὑ­πάρ­χουν μή Ὀρ­θό­δο­ξες ἀν­τι­λή­ψεις σέ δογ­μα­τι­κά ζη­τή­μα­τα (ἑ­νό­τη­τα καί κα­θο­λι­κό­τη­τα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας)
-Τά θέ­μα­τα αὐ­τά, δυ­στυ­χῶς, ὑ­πε­γρά­φη­σαν καί ἀ­πό τούς ἀρ­χι­ε­ρεῖς-ἀντιπρο­σώ­πους τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, χω­ρίς ἀ­νά­λο­γη προ­η­γού­με­νη ἐξουσιοδότηση καί ἐ­νη­μέ­ρω­ση τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας
-Ἔ­χει σο­βα­ρό ἔλ­λειμ­μα πλη­ρο­φό­ρη­σης τοῦ πλη­ρώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας (κλη­ρι­κῶν-μο­να­χῶν-λα­ϊ­κῶν)
-Ἐ­πι­χει­ρεῖ θε­σμι­κή νο­μι­μο­ποί­η­ση τοῦ πα­ναι­ρε­τι­κοῦ καί πνευ­μα­τι­κῶς δυ­σώ­δους Οἰ­κου­με­νι­σμοῦ, μέ μιά ἀ­πό­φα­ση Πα­νορ­θο­δό­ξου Συ­νό­δου.
Τοῦ­το ση­μαί­νει
-Ἀ­να­τρο­πή τῆς Ὀρ­θό­δο­ξης Ἐκ­κλη­σι­ο­λο­γί­ας, μέ τήν πα­ρο­χή ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό­τη­τας στούς Ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κούς καί Προ­τε­στάν­τες καί ἀ­πο­δο­χή τῶν μυ­στη­ρί­ων τους
-νο­μι­μο­ποί­η­ση τῶν αἱ­ρέ­σε­ων
-θε­σμι­κή ἀ­πο­δο­χή τῶν ἀν­τορ­θο­δό­ξων Κει­μέ­νων τοῦ ΠΣΕ (Παγ­κο­σμί­ου Συμ­βου­λί­ου Ἐκ­κλη­σι­ῶν, βλ.P­o­r­to A­l­e­g­re, B­u­s­an) καί ἐμ­μέ­σως τοῦ αἱ­ρε­τι­κοῦ Κει­μέ­νου τοῦ B­a­l­a­m­a­nd
-ἀ­πο­δο­χή τῶν κα­κο­δό­ξων θε­ω­ρι­ῶν τῆς λε­γο­μέ­νης «Βα­πτι­σμα­τι­κῆς Θε­ο­λο­γί­ας» καί τῆς Προ­τε­σταν­τι­κῆς «Θε­ω­ρί­ας τῶν Κλά­δων»
- τήν υἱ­ο­θέ­τη­ση τοῦ Οἰ­κου­με­νι­σμοῦ, ὡς ἐ­πι­σή­μου πρα­κτι­κῆς τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας
Γι' αὐ­τό
-Προ­σευ­χό­μα­στε, ἐμ­πό­νως, ἀλ­λά καί ζη­τοῦ­με ἀ­πό Σᾶς, Ἅ­γιοι Ἀρ­χι­ε­ρεῖς τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, νά πα­ρα­μεί­νε­τε στα­θε­ροί στήν ἕ­ως τώ­ρα πί­στη τῆς Ἁ­γί­ας μας Ἐκ­κλη­σί­ας, τήν πί­στη δη­λα­δή τῶν ἁ­γί­ων Προ­φη­τῶν, Ἀ­πο­στό­λων καί Πα­τέ­ρων τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, δι­α­χρο­νι­κῶς, καί ἰ­δι­αί­τε­ρα στίς ἀ­πο­φά­σεις τῶν Οἰ­κου­με­νι­κῶν Συ­νό­δων.
-Σᾶς πα­ρα­κα­λοῦ­με, θερ­μῶς, νά κα­τα­ψη­φί­σε­τε ἀ­πε­ρί­φρα­στα τόν Οἰ­κου­με­νι­σμό, στό σύ­νο­λό του καί νά ἀν­τι­τα­χθεῖ­τε μέ δογ­μα­τι­κή ἀ­κρί­βεια σέ κά­θε ἀν­τορ­θό­δο­ξη Εἰ­σή­γη­ση, στά θέ­μα­τα τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου.
-Νά μήν προ­βεῖ­τε, κα­τά τήν ἀ­πα­γο­ρευ­τι­κή ἐν­το­λή τοῦ Κυ­ρί­ου: «οὐ­δείς δέ ἐ­πι­βάλ­λει ἐ­πί­βλη­μα ῥά­κους ἀ­γνά­φου ἐ­πί ἱ­μα­τί­ῳ πα­λαι­ῷ» (Ματθ. 9, 16), σέ ἐμ­βα­λω­μα­τι­κή δι­όρ­θω­ση τῶν οἰ­κου­με­νι­στι­κῶν Κει­μέ­νων, ἀλ­λά στήν συ­νο­λι­κή ἀ­πόρ­ρι­ψή τους.
-Τά δόγ­μα­τα τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Πί­στε­ώς μας τά ἀ­πο­δε­χό­μα­στε, δέν τά δι­α­πραγ­μα­τευ­ό­μα­στε.

Τομέας ενημέρωσης prisonplanet.gr


Εκατομμύρια ψευδοπρόσφυγες μουσουλμάνοι εισέβαλαν στην Ευρώπη. Μαριονέτες η Μέρκελ και οι πολιτικοί ηγέτες, απλά υπάκουσαν στα αφεντικά τους - VIDEO


ghfjhju


Του Λιακόπουλου Δημοσθένη

Θυμάμαι που πριν από ούτε ένα χρόνο, όλοι σχεδόν φώναζαν και διαμαρτυρότανε κατά του κακού Σόϊμπλε και της κακιάς Μέρκελ που καθόριζαν δήθεν τις τύχες της Ευρώπης και ήθελαν την υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου της Ελλάδος, ενώ ταυτόχρονα περίμεναν ότι θα τους νικήσεις ο καλός Τσίπρας.
Μάταια έλεγα ότι ούτε η Μέρκελ, ούτε κανένας Τσίπρας δεν κάνουνε κουμάντο και όλα γίνονται με εντολές μιας εξουσίας απόλυτα ανώτερης από αυτούς.
Μιας εξουσίας παγκόσμιας, την οποία την ασκούν οι Ιλλουμινάτι για λογαριασμό των δαιμόνων.
Δυστυχώς αγαπητέ αναγνώστη και αγαπητή αναγνώστρια, η ύπαρξη και η ενεργή δράση των δαιμόνων, άσχετα με τα θρησκευτικά πιστεύω του καθενός, δεν είναι αποδεκτή από το ανθρώπινο γένος.
Βαθιά μέσα του, κανείς δεν πιστεύει σε αυτά τα φευγάτα πράγματα.
Έτσι, οι δαίμονες, αλλά και τα αρχαία τσιράκια τους, οι λεγόμενοι αρχαίοι θεοί (Νεφελίμ), κάνουν τη δουλειά τους άνετα χωρίς κανείς να ασχολείται μαζί τους.
Όλοι πιστεύουν ότι κυβερνάει ο Ομπάμα και η Μέρκελ, άντε και κανένας Ρότσιλντ, Σόρος και Ροκφέλερ από το παρασκήνιο.
Πριν αλέκτωρ λαλήσει και πριν κλείσει ένας χρόνος, η Μέρκελ, που υποτίθεται κυβερνούσε την Ευρώπη, αλλά και οι υπόλοιποι πολιτικοί ψευδοηγέτες μαριονέτες, πήραν εντολή από τα αφεντικά τους τους Ιλλουμινάτι, που ασκούν στις μέρες μας την εξουσία για λογαριασμό των δαιμόνων του Σατανά (που υποτίθεται ότι δεν υπάρχει), να ανοίξουν τα σύνορά τους και να μπούνε στην Ευρώπη εκατομμύρια επί εκατομμυρίων μουσουλμάνοι στρατεύσιμης ηλικίας, που δηλώνουν δήθεν πρόσφυγες. Ανάμεσά τους και μία μειονότητα γυναικοπαίδων, όσο για να τα δείχνουν οι κάμερες των καναλιών που λειτουργούν στην υπηρεσία της παγκόσμιας εξουσίας.
Με την ένεση αυτή των μουσουλμανικών ορδών, που ήδη άρχισαν τις λεηλασίες, τους βιασμούς και τις ληστείες, ο ανήμπορος να αντιδράσει πληθυσμός της Ευρώπης και βέβαια της Ελλάδος, θα βρεθεί, γιατί δεν βρέθηκε ακόμη, σε μία κατάσταση αβάστακτου τρόμου και αβάστακτης φτώχειας και ανέχειας, καθώς παντού οι λεγόμενοι αντιρατσιστικοί νόμοι, ετοίμασαν το έδαφος για να μην μπορεί κανείς να αντιδράσει.
Η λύση, στο πρόβλημα που έδωσαν, θα είναι και πάλι δική τους.
Η ανεκτικότητα που θα απαιτηθεί από Χριστιανούς και μουσουλμάνους, θα οδηγήσει στην συμφωνία των μαριονετών που χρησιμοποιούνται σαν θρησκευτικοί ηγέτες και που θα σερβίρουν την λεγόμενη πανθρησκεία.
Η φτώχεια και κυρίως η ανασφάλεια και οι λεηλασίες, οι φόνοι και οι βιασμοί θα οδηγήσουν στην παγκόσμια λύση του ενός ηγέτη, ενός παγκόσμιου ηγεμόνα που θα έχει υπερεξουσίες.
Αυτός θα είναι ο παγκόσμιος δικτάτορας, ο λεγόμενος Αντίχριστος, αφού θα φανερώσει σταδιακά τις υπερφυσικές του ικανότητες και θα έρθει σαν ο Μεσσίας που περιμένουν όλοι πλην των αληθινών Χριστιανών που ξέρουν ότι ο Χριστός δεν θα ξαναέρθει στον κόσμο, παρά μόνο για να μας κρίνει (έτσι λέει με σαφήνεια το ευαγγέλιο και το έχω γράψει και στα βιβλία μου και το έχω πει στις εκπομπές μου, LIAKO CHAT RADIO).
Αν λοιπόν η Μέρκελ είχε πραγματική εξουσία διοίκησης, πως επέτρεψε να μπουν οι μουσουλμάνοι στην Ευρώπη; Δεν είδε την επερχόμενη καταστροφή;
Απλά είναι μία μαριονέτα όπως έχω κατ΄ επανάληψη πει και γράψει. Αφού λοιπόν είναι μαριονέτες οι πολιτικοί, αποδεικνύεται η ύπαρξη της κρυμμένης εξουσίας, την οποία ύπαρξη ο πολύς ο κόσμος την φοβάται και γιαυτό αρνείται να την δεχτεί.
Αποδεικνύεται μάλιστα, ότι αυτά που έγραψα στο βιβλίο μου ΤΖΙΧΑΝΤ, της σειράς γιατι και πως ζουν ανάμεσά μας, ήταν ολόσωστα.
Για το ότι δηλαδή, το Ισλάμ, δημιουργήθηκε από την Λευκή Αδελφότητα του Σατανά, σαν μία θρησκεία μίσους που θα χρησιμοποιηθεί σαν μία ιδεολογική πλατφόρμα που την κατάλληλη στιγμή θα γίνει η βάση επικράτησης πλήρους χάους και απελπισίας, ώστε να έρθει σαν σωτήρας ο Αντίχριστος (ο Σατανάς ενσαρκωμένος).
Η "σωτηρία" που θα προσφέρει ο Αντίχριστος στα δισεκατομμύρια των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη θα περιλαμβάνει ασφάλεια από τις συμμορίες των "ψευδοπροσφύγων", νερό, τροφή και κατάλυμα.
Ξεχάστε τα σπίτια και τις δήθεν ιδιοκτησίες σας. Ούτως ή άλλως δεν έχετε τίποτε δικό σας, όλα προσωρινά τα διαχειριζόμαστε όλοι για όσο υπάρχουμε στον ψεύτικο αυτό κόσμο.
Ο ΔΗΘΕΝ ΣΩΤΗΡΑΣ, θα τα κάνει όλα κοινόχρηστα μέσα σε κοινόβια επιβάλλοντας το άλλο του ιδεολογικό εφεύρημα τον κομμουνισμό.
Για να τα έχει κανείς όλα αυτά και να μην είναι έρμαιο των συμμοριών, θα πρέπει να γίνει ένας νόμιμος πολίτης του παγκόσμιου πλέον κράτους, παίρνοντας στο χέρι το δεξί ή στο μέτωπο το χάραγμα που λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννου, ή τη σφραγίδα την επίσημη, που λέγανε οι Σίβυλλες.
Η Ευρώπη λοιπόν ολόκληρη, αλλά και η Αμερική, όλος ο πρώην έστω και στα χαρτιά χριστιανικός κόσμος καταρρέει και όπως λένε οι ραβίνοι των Εβραίων, αυτό είναι πολύ καλό νέο γιατί αυτό σημαίνει ότι έρχεται ο Μεσσίας τους δηλαδή ο Αντίχριστος.prisonplanet.gr


Εβραίος ραβίνος: έχω καλά νέα, έρχεται ο Αντίχριστος


ravinos

Δείτε το βίντεο του ραβίνου που χαίρεται για την καταστροφή του Χριστιανισμού που θα φέρει τον Μεσσία των Εβραίων, δηλαδή τον Αντίχριστο.
Μα τι χαρά που κάνει, που καταστρέφεται η Ευρώπη και οι Χριστιανοί από τις ορδές των μουσουλμάνων.prisonplanet.gr

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Αυτή η φωτογραφία δεν δημοσιεύτηκε πουθενά!


little boy

Αυτό το μικρό αγοράκι της Συρίας βρέθηκε σε κάδο απορριμάτων στην Τουρκία, αλλά τη φωτογραφία αυτή δεν τη δημοσίευσε κάνενα ΜΜΕ, κανένα κανάλι, κανένας δημοσιογράφος! Μόνον περιθωριακά τουρκικά έντυπα...

turk nazi

Το απήγαγαν, όπως χιλιάδες άλλα παιδιά και παρά τις καταγγελίες δυτικών ανθρωπιστικών οργανώσεων, όλοι σιωπαίνουν, για να κερδίζουν οι βρικόλακες του χρήματος!
Οι "ευαίσθητοι" και "πολιτισμένοι" της δύσης σιωπούν στο απάνθρωπο έγκλημα που διαπράττουν οι μισθοφόροι τους στη μαρτυρική Συρία!
"Επιστήμονες" στα νοσοκομεία της "συμμάχου" Τουρκίας αφαιρούν κι εμπορεύονται ανθρώπινα όργανα.
Απαγάγουν μικρά παιδιά, τους κλέβουν τα όργανα, που χρυσοπληρώνουν οι κροίσοι της Δύσης και των ΗΠΑ για να γιατρευτούν.
Η υποκρισία των "πολιτισμένων" Ευρωπαίων σε όλο της το μεγαλείο!
Τομέας ενημέρωσης prisonplanet.gr


ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΩΣΤΕ: Γιος ιδρυτή της Χαμάς καταγγέλλει το Ισλάμ και ομολογεί τον Χριστό!


151211 love

Ο Μόσεφ Χασάν είναι γιος ενός εκ των ιδρυτών της Χαμάς...
και πριν λίγα χρόνια ήταν ο ίδιος Πρόεδρος της Κίνησης Ισλαμικής Νεολαίας.
Είδε με τα μάτια του την βαρβαρότητα του Ισλάμ και βρήκε καταφύγιο στα απλά λόγια αγάπης του Χριστού.
Έγινε μάρτυρας βασανιστηρίων των Ισλαμιστών ακόμα και σε δικούς τους ανθρώπους.
Σύμφωνα με τον ίδιο το Ισλάμ μπορεί εξωτερικά να διογκώνεται αλλά εσωτερικά καταρρέει γιατί δεν δίνει απαντήσεις στους ανθρώπους.
Ο μεγαλύτερος τρομοκράτης είναι ο ίδιος ο Αλλάχ αναφέρει, καθώς δεν έχει ούτε ελάχιστη ποσότητα ανθρωπιάς, ενώ το Κοράνι, συνεχίζει, φάσκει και αντιφάσκει σε πολλά σημεία.
Ο πατέρας του τον έχει αποκληρώσει, ενώ πολλοί ισλαμιστές θα τον ήθελαν νεκρό.
Ο ίδιος όμως με θάρρος ομολογεί τον Χριστό και προειδοποιεί την κοινή γνώμη για την θρησκεία του μίσους που σκεπάζει στην παρούσα φάση την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη.
Δείτε το βίντεο και διαδώστε το:


prisonplanet.gr

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

Νέα Τάξη: Σφάξτε τα έμβρυα. Μας αρκούν οι λαθρομετανάστες και το σπέρμα του Χασάν


prison30007

Του Δημοσθένη Λιακόπουλου
Καθώς οι μέρες κυλούν, εδώ στη χώρα της αποστασίας, όπου οι άνθρωποι δεν νοιάζονται από ότι φάνηκε για τον Χριστό, αρκεί να τους τάξουνε λεφτά και αυξήσεις, βλέπουμε όλο και περισσότερα σατανικά στην κυριολεξία πράγματα να συμβαίνουν.
Με την Ελλάδα μπροστάρισα στις εκτρώσεις, στην Ευρώπη έρχονται νόμοι σαν αυτούς του Ομπάμα, σύμφωνα με τους οποίους, ακόμη και ο πατέρας θα έχει το δικαίωμα να ζητάει την δια της βίας διακοπή της κύησης.
Η μάνα σκοτώνει το έμβρυο όποτε θελήσει, ο πατέρας το ίδιο, το έμβρυο όμως δεν έχει φωνή, ούτε εκπροσωπείται από κανέναν.
Η ψυχή που έρχεται από την πρώτη στιγμή και φωλιάζει μέσα του, δεν έχει "ανθρώπινα δικαιώματα", αφού δεν είναι ούτε λαθρομετανάστης, ούτε πρόσφυγας, ούτε Κοντσίτα, ούτε παιδεραστής, ούτε αιμομίκτης, ούτε κτηνοβάτης.
Η Ατζέντα 21 επιζητεί την μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού δήθεν για να μην μολύνεται ο πλανήτης από τους ανθρώπους και με σαφήνεια δηλώνει ότι προτιμά τους φτωχούς και αγράμματους, από τους ευκατάστατους και μορφωμένους της νέας τάξης γιατί δήθεν δεν ζουν πλουσιοπάροχα και δεν παράγουν σκουπίδια.
Πήγαν ποτέ τα λαμόγια της νέας τάξης να δουν το σκουπιδαριό που επικρατεί στα γκέτο των μεταναστών πάσης φύσεως;
Μας είπαν μάλιστα και οι κυβερνώντες ότι είναι επιστημονικά διαπιστωμένο, από τους σοβαρούς και μεγάλους επιστήμονες, ότι το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, που οι δικοί τους νόμοι, όλων των κυβερνήσεων δημιούργησαν, θα λυθεί με τους λαθρομετανάστες που θα φέρουνε γυναίκες που θα γεννάνε παιδιά, αφού οι Έλληνες έχουνε σαν σπορ το να σκοτώνουν τα δικά τους.
Έτσι όπως είχε πει κάποτε υπουργός του σοσιαλιστικού ΠΑΣΟΚ, η Ελλάδα θα αναγεννηθεί με το σπέρμα του Χασάν.
Απαγορεύεται να μιλάμε, απαγορεύεται να χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες λέξεις, απαγορεύεται να σκεφτόμαστε, πόσο μάλλον να δρούμε και να επιδιώκουμε την απελευθέρωση της πατρίδας από τις ορδές των αλλοεθνών που την κατακλύζουν με την βοήθεια του ελληνικού στρατού, που υποτίθεται ότι κάποτε φύλαγε τα σύνορα.
Σε λίγο θα είναι τόσοι πολλοί που θα υποχρεωθούμε να τους παραχωρούμε χώροι μέσα στα σπίτια μας, ώστε να εκπληρωθεί και η σχετική προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, που έιπε μην κάνετε μεγάλα σπίτια θα σας βάλουνε κι άλλους μέσα.
Υπομονή Έλληνές μου, ο κόσμος όλος βγάζει τα μάτια του μόνος του.
Κάποια στιγμή όμως, θα χωρίσει η ήρα απ΄ το σιτάρι
και η νίκη του Χριστού και πάλι θα έρθει, με τον τρόπο που ερχόταν πάντοτε.
ΔΥΝΑΤΑ ΚΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Τομέας ενημέρωσης prisonplanet.gr