ΜΙΑ ΣΠΙΘΑΜΗ ΑΠ' ΤΟ ΧΩΜΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΔΙΝΩ.......

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Η ιστορία της Αγίας Ζώνης (31 Αὐγούστου)

           Στὶς 31 Αὐγούστου θὰ ἑορτάσουμε καὶ φέτος τὴν Κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου. Ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἱερὸ κειμήλιο ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου καὶ διασῴζεται μέχρι σήμερα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Βατοπαιδίου στὸ Ἅγιο Ὅρος, στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας. Ἡ ἴδια ἡ Θεοτόκος τὴν ὕφανε ἀπὸ τρίχες καμήλας. 

   Οἱ πληροφορίες γιὰ τὸν ἐπίγειο βίο τῆς Θεοτόκου εἶναι λιγοστὲς καὶ προέρχονται ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ ἀπὸ τὴν παράδοση ποὺ διασώθηκε ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς ἀκόμη χρόνους. Ἡ Θεοτόκος μέχρι τὴν Κοίμησή της παρέμεινε στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἦταν μέλος τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. Τὴ φροντίδα τῆς εἶχε ἀναλάβει ὁ ἀγαπημένος μαθητὴς τοῦ Κυρίου, ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης.

   Οἱ τελευταῖες στιγμὲς τῆς ἐπίγειας ζωῆς τῆς εἶναι θαυμαστὲς καὶ συγκινητικές. Κοντὰ τῆς βρέθηκαν οἱ Ἀπόστολοι οἱ ὁποῖοι ἔφτασαν ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης στὰ Ἱεροσόλυμα μὲ τρόπο θαυμαστό, «ἐπὶ νεφελῶν» . Καὶ τότε, ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἐμφανίστηκε θριαμβευτικὰ «ἐπὶ νεφελῶν», μὲ τὴ συνοδεία πλήθους ἀγγέλων. Ἡ Θεοτόκος προσευχήθηκε στὸν Υἱό της, παρηγόρησε τοὺς Ἀποστόλους καὶ ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ εἶναι πάντα κοντὰ στὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ μεσιτεύει στὸν Υἱό της καὶ παρέδωσε τὴν πανάμωμη ψυχή της στὸν Κύριο.

   Οἱ Ἀπόστολοι ἐναπόθεσαν τὴν Ἁγία Σορὸ τῆς Θεοτόκου σὲ «καινὸν μνημεῖον» στὴ Γεθσημανή. Ἐκεῖ ἡ Ἁγία Ἑλένη ἀργότερα ἔκτισε τὸ ναὸ τῆς Κοιμήσεως. Τρεῖς μέρες μετὰ τὴν κοίμηση κατέβηκε ὁ Κύριος μὲ τὴ συνοδεία τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πλήθους ἀγγέλων. Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ μὲ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου παρέλαβε τὴν Ἁγία Σορὸ τῆς Θεοτόκου καὶ ὅλοι μαζὶ ἀνῆλθαν στοὺς οὐρανούς. Ἡ θαυμαστὴ Μετάσταση τῆς Θεομήτορος εἶχε συντελεστεῖ. Τὸ ἱερὸ Σῶμα τῆς ἐνώθηκε πάλι μὲ τὴν ἁγνὴ ψυχή της.

   Ὁ Ἀπόστολος Θωμὰς ἦταν ὁ μόνος ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους ποὺ εἶδε τὴ θαυμαστὴ Μετάσταση τῆς Θεοτόκου. Δὲν εἶχε μπορέσει νὰ παρευρεθεῖ στὴν κηδεία τῆς εὐρισκόμενος στὶς Ἰνδίες. Ἐκεῖ, μετὰ ἀπὸ τρεῖς ἡμέρες, καὶ ἐνῷ τελοῦσε τὴ Θεία Λειτουργία, βρέθηκε στὴ Γεθσημανὴ μὲ θαυμαστὸ τρόπο καὶ εἶδε ὅλα ὅσα συνέβησαν. Τότε παρακάλεσε τὴν Παναγία νὰ τοῦ δώσει γιὰ εὐλογία τὴ Ζώνη της. Καὶ ἐκείνη, καθὼς ἀνέβαινε στοὺς οὐρανούς, τοῦ ἔριξε τὸ Ἱερὸ κειμήλιο «πρὸς δόξαν ἀκήρατον, ἀνερχομένη Ἁγνή, χειρί σου δεδώρησαι τῷ ἀποστόλῳ Θωμὰ τὴν πάνσεπτον Ζώνην σου» ψάλλουμε στὸ ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης. 
 

  


   Ὁ Ἀπόστολος Θωμὰς στὴ συνέχεια πληροφόρησε καὶ τοὺς ὑπόλοιπους Ἀποστόλους γιὰ τὰ θαυμαστὰ αὐτὰ γεγονότα καὶ τοὺς ἔδειξε τὴν Ἁγία Ζώνη τῆς Παναγίας. Ἐκεῖνοι δοξολόγησαν τὸν Θεὸ καὶ τοῦ ζήτησαν νὰ τοὺς εὐλογήσει, καθὼς ἦταν ὁ μόνος ποὺ ἀξιώθηκε νὰ δεῖ τὴν ἔνδοξη Μετάσταση τῆς Θεοτόκου.

   Τὴ διαφύλαξη τῆς Ἁγίας Ζώνης ἀνέλαβαν δύο φτωχὲς καὶ εὐσεβεῖς γυναῖκες στὰ Ἱεροσόλυμα, οἱ ὁποῖες φρόντιζαν τὴ Θεοτόκο. Παρέλαβαν μὲ εὐλάβεια τὸ ἱερὸ κειμήλιο καὶ ἀπὸ τότε τὸ ἔργο τῆς διαφύλαξής του συνέχιζε ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ μία εὐλαβὴς παρθένος καταγόμενη ἀπὸ τὴν οἰκογένεια αὐτή.

   Ἡ ἀνακομιδὴ τῆς Τιμίας Ζώνης καὶ ἡ μεταφορά της στὴν Κωνσταντινούπολη ἔγινε ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἀρκάδιο (395-408). Ἡ ὑποδοχὴ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου στὴ Βασιλεύουσα ἦταν λαμπρότατη. Ὁ αὐτοκράτορας κατέθεσε τὴν Τιμία Ζώνη τῆς Θεοτόκου σὲ λειψανοθήκη ποὺ ὀνόμασε «ἁγίαν σορόν» . Ἡ κατάθεση ἔγινε στὶς 31 Αὐγούστου, τελευταία μέρα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Στὴν πόλη τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου, τῆς ὁποίας Ὑπέρμαχος Στρατηγὸς καὶ Προστάτις ἦταν ἡ Θεοτόκος, θὰ φυλασσόταν πλέον ἡ Ἁγία Ζώνη τῆς Θεομήτορος. 

   Ἡ κόρη τοῦ Ἀρκάδιου, ἡ αὐτοκράτειρα Πουλχερία, ἀνήγειρε λαμπρὸ ναὸ πρὸς τιμὴ τῆς Παναγίας, τὸν περίφημο ναὸ τῆς Θεοτόκου τῶν Χαλκοπρατείων. (Χαλκοπράτεια ὀνομαζόταν ἡ συνοικία ὅπου κτίστηκε ὁ ναός• τὸ ὄνομά της ἡ συνοικία τὸ ἔλαβε ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐκεῖ πρὶν κατασκευάζονταν καὶ πωλοῦνταν χάλκινα ἀντικείμενα). Στὸ ναὸ αὐτὸ ἡ αὐτοκράτειρα κατέθεσε τὴν Ἁγία Ζώνη τῆς Παναγίας. Ἡ ἴδια μάλιστα ἡ Πουλχερία κέντησε μὲ χρυσὴ κλωστὴ τὴν Τιμία Ζώνη διακοσμώντας τὴν. Ἡ χρυσὴ αὐτὴ κλωστὴ εἶναι εὐδιάκριτη καὶ σήμερα στὸ τμῆμα ποὺ φυλάσσεται στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου.

   Ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστίνος Β καὶ ἡ σύζυγός του Σοφία ἀνακαίνισαν τὸν ἱερὸ ναὸ τῶν Χαλκοπρατείων καὶ ἀνήγειραν ἐκεῖ καὶ τὸ παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Σοροῦ• ἐκεῖ, μέσα σὲ λειψανοθήκη καὶ πάνω στὴν Ἁγία Τράπεζα, φυλασσόταν ἡ Τιμία Ζώνη τῆς Θεοτόκου.

   Πλῆθος πιστῶν συνέρρεαν γιὰ νὰ τὴν προσκυνήσουν μὲ εὐλάβεια ζητώντας ἀπὸ τὴν Παναγία νὰ μεσιτεύσει μὲ τὶς πρεσβεῖες της στὸν Κύριο. Πλῆθος θαυμάτων ἐπιτέλεσε ἡ Τιμία Ζώνη. Ἄνθρωποι δυστυχισμένοι καὶ πονεμένοι βρῆκαν λύτρωση μὲ τὴ θαυματουργὴ δύναμη τοῦ ἁγίου λειψάνου. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ὑμνήθηκε ἀπὸ φημισμένους ἀνθρώπους τῆς ἐποχής• μὲ τὴ χάρη τῆς Παναγίας καθαγιάζει τοὺς πιστοὺς ποὺ προσέρχονται εὐλαβικὰ γιὰ νὰ τὸ προσκυνήσουν• τοὺς ἀνυψώνει ἀπὸ τὴ φθορά, τοὺς ἀπαλλάσσει ἀπὸ ἀσθένειες καὶ θλίψεις.

   Στὴ συνέχεια ἡ Ἁγία Ζώνη τεμαχίστηκε καὶ τεμάχιά της μεταφέρθηκαν σὲ διάφορους ναοὺς τῆς Κωνσταντινούπολης. Μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους τὸ 1204, κάποια τεμάχια ἁρπάχτηκαν ἀπὸ τοὺς βάρβαρους καὶ ἀπολίτιστους κατακτητὲς καὶ μεταφέρθηκαν στὴ Δύση. Ἕνα μέρος ὅμως διασώθηκε καὶ παρέμεινε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Πόλης ἀπὸ τὸν Μιχαὴλ Ἡ Παλαιολόγο. Φυλασσόταν στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς Θεοτόκου τῶν Βλαχερνῶν. Ἡ τελευταία ἀναφορὰ γιὰ τὸ ἅγιο λείψανο εἶναι ἑνὸς ἀνώνυμου Ρώσου προσκυνητῆ στὴν Κωνσταντινούπολη μεταξύ του 1424 καὶ 1453.

   Μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ 1453, εἶναι ἄγνωστο τί ἀπέγινε τὸ ὑπόλοιπο μέρος τῆς Ἁγίας Ζώνης στὴ συνέχεια. Ἔτσι τὸ μοναδικὸ σωζόμενο τμῆμα εἶναι αὐτὸ ποὺ φυλάσσεται στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου• μὲ ἐξαιρετικὰ περιπετειώδη τρόπο ἔφτασε ἐκεῖ.
 


   Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος εἶχε κατασκευάσει ἕναν χρυσὸ σταυρὸ γιὰ νὰ τὸν προστατεύει στὶς ἐκστρατεῖες. Στὴ μέση του σταυροῦ εἶχε τοποθετηθεῖ τεμάχιο Τιμίου Ξύλου• ὁ σταυρὸς ἔφερε ἐπίσης θῆκες μὲ ἅγια λείψανα Μαρτύρων, καὶ ἕνα τεμάχιο τῆς Τιμίας Ζώνης. Ὅλοι οἱ βυζαντινοὶ αὐτοκράτορες ἔπαιρναν αὐτὸν τὸν σταυρὸ στὶς ἐκστρατεῖες. Τὸ ἴδιο ἔπραξε καὶ ὁ αὐτοκράτορας Ἰσαάκιος Β Ἄγγελος (1185-1195) σὲ μία ἐκστρατεία ἐναντίον τοῦ ἡγεμόνα τῶν Βουλγάρων Ἀσᾶν. Νικήθηκε ὅμως καὶ μέσα στὸν πανικὸ ἕνας ἱερέας τὸν πέταξε στὸ ποτάμι γιὰ νὰ μὴν τὸν βεβηλώσουν οἱ ἐχθροί. Μετὰ ἀπὸ μερικὲς μέρες ὅμως οἱ Βούλγαροι τὸν βρήκαν• ἔτσι πέρασε στὰ χέρια τοῦ Ἀσᾶν.    Οἱ Βούλγαροι ἡγεμόνες μιμούμενοι τοὺς Βυζαντινοὺς αὐτοκράτορες ἔπαιρναν μαζί τους στὶς ἐκστρατεῖες τὸ σταυρό. Σὲ μία μάχη ὅμως ἐναντίον τῶν Σέρβων ὁ βουλγαρικὸς στρατὸς νικήθηκε ἀπὸ τὸν Σέρβο ἡγεμόνα Λάζαρο (1371-1389). Ὁ Λάζαρος ἀργότερα δώρισε τὸ σταυρὸ τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου μαζὶ μὲ τὸ τεμάχιο τῆς Τιμίας Ζώνης. 
   
   Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς διασῴζουν καὶ μία παράδοση σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ Τιμία Ζώνη τῆς Θεοτόκου ἀφιερώθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἰωάννη ΣΤ Καντακουζηνὸ (1341-1354), ὁ ὁποῖος στὴ συνέχεια παραιτήθηκε ἀπὸ τὸ ἀξίωμα, ἐκάρη μοναχὸς μὲ τὸ ὄνομα Ἰωάσαφ καὶ μόνασε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου.    Τὰ θαύματα ποὺ πραγματοποίησε καὶ πραγματοποιεῖ ἡ Τιμία Ζώνη εἶναι πολλά. Βοηθᾷ εἰδικὰ τὶς στεῖρες γυναῖκες νὰ ἀποκτήσουν παιδί. Ἂν ζητήσουν μὲ εὐλάβεια τὴ βοήθειά της Παναγίας, τοὺς δίδεται τεμάχιο κορδέλας ποὺ ἔχει εὐλογηθεῖ στὴν λειψανοθήκη τῆς Ἁγίας Ζώνης• ἂν ἔχουν πίστη, καθίστανται ἔγκυες.

πηγη: http://o-kalos-poimin.blogspot.com 


Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Πρόκληση μπροστά στην Αγία Σοφία. Μουσουλμάνοι προσευχήθηκαν και ζήτησαν να λειτουργεί ως τζαμί

             

  MANΩΛΗΣ ΚΩΣΤΙΔΗΣ

     Πρόκληση μπροστά στην Αγία  Σοφία στην Κωνσταντινούπολη.
    250 τούρκοι , συγκεντρώθηκαν έξω από τον ιστορικό Βυζαντινό Ναό, και ξεκίνησαν να προσεύχονται για το Μπαϊράμι των Μουσουλμάνων. 
    Όλοι οι συγκεντρωμένοι με συνθήματα ζήτησαν την επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας, ως τζαμί. Αυτό το απαράδεκτο αίτημα το ζήτησαν και με τα πανό που κρατούσαν.
   Ο εκπρόσωπος του τάγματος Άλπερενλερ Γκιουβέν Χιζαρτζί κατηγόρησε την κυβέρνηση «που αποκαλύπτει αίθουσες βαφτίσεων, εικόνες αγγέλων».
   Η αστυνομία είχε λάβει έκτακτα μέτρα στην περιοχή και οι συγκεντρωμένοι απομακρύνθηκαν χωρίς να προκληθεί κάποιο άλλο πρόβλημα.

πηγη: onalert.gr

  

Νέα Ελληνικά αρχαιολογικά ευρήματα στην Αλβανία

         

 Δείχνουν ότι η Αδριανούπολη δεν ήταν ρωμαϊκή

Νέα ελληνικά αρχαιολογικά ευρήματα ανακαλύφθηκαν στην Αλβανία. Κτίσματα στα Σωφράτικα της Κάτω Δρόπολης, μαρτυρούν την ελληνικότητα της Αδριανούπολης, αφήνοντας απογοητευμένους τους Ιταλούς και Αλβανούς αρχαιολόγους που την....
ήθελαν ρωμαϊκή. Βορειανατολικά του αρχαίου θεάτρου, βρέθηκαν κτίσματα του VI-V π. Χ. αιώνα. Η αρχιτεκτονική τους δείχνει ότι πρόκειται για μεγαλοπρεπή κτίρια,
όμοια με αυτά της Δωδώνης, της Φοινίκης, του Βουθρωτού, της Βυλλίδας, της Απολλωνίας και.... πολλών άλλων ελληνικών ηπειρωτικών πόλεων της ίδιας περιόδου.

Όπως επισημαίνει ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Μπάρκας "το γεγονός έχει τη δική του ιδιαίτερη σημασία, διότι, από το 2005 μερικές μικτές αρχαιολογικές αποστολές του Αλβανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του Ιταλικού Πανεπιστημίου της Μαντσεράτα και στη συνέχεια του Πανεπιστημίου του Αργυροκάστρου, το οποίο ανέλαβε την στήριξη των ιταλικών ισχυρισμών, θέλησαν να αποδείξουν ότι η Αδριανούπολη ήταν ρωμαϊκή".

πηγη:http://www.schizas.com


Ελληνική αποβατική άσκηση-"μήνυμα" με παγκόσμια πρωτιά! (βίντεο)


Image          «Και οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να κάνουν αποβάσεις»! Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε στην «άλλη πλευρά του λόφου» άσκηση των ειδικών δυνάμεων του Στρατού, ως απάντηση στις αποβατικές ασκήσεις και τον ψυχολογικό πόλεμο που έχουν ξεκινήσει οι τουρκικές δυνάμεις το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Mάλιστα το ιδιαίτερα σημαντικό ήταν ότι στην άσκηση, όπως αποκαλύπτει το video που δημοσιεύει το defencenet.gr, χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα νεοαποκτηθέντα jet-ski των καταδρομέων και μάλιστα για πρώτη φορά παγκοσμίως ερρίφθησαν από ελικόπτερο CH-47DGR Chinοok!
Στην άσκηση συμμετείχαν υποβρύχιοι καταστροφείς της Ζ’ΜΑΚ, οι οποίοι κατά το σενάριο προηγήθηκαν της κύριας αποβατικής κίνησης και «καθάρισαν» την ακτή από εμπόδια και κωλύματα (νάρκες, παγίδες, συρματοπλέγματα) εν συνεχεία προχώρησαν σε αναγνώριση της περιοχής απόβασης και έδωσαν το σήμα στην κύρια αποβατική δύναμη να προχωρήσει σε ενέργεια.
Ως πλωτά μέσα χρησιμοποιήθηκαν δύο φουσκωτά και δύο jet ski, από αυτά που πρώτο το defencenet.gr, είχε αποκαλύψει ότι προμηθεύτηκαν οι ειδικές δυνάμεις του Στρατού.
Το αξιοσημείωτο είναι ότι τα jet-ski κυλάνε έξω από την ράμπα του ελικοπτέρου και πέφτουν στην θάλασσα με τις μηχανές αναμμένες και έτοιμα για δράση! Όπως φαίνεται και στο βίντεο, έχει προσαρμοστεί ειδική μίνι ράμπα με ρόλλερ, επάνω στην κύρια ράμπα, με την οποία κυλάνε εκτός του ελικοπτέρου τα jet-ski.
Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των ειδικών δυνάμεων που εφαρμόζεται τέτοια τεχνική, ενώ και η τοποθέτηση της δεύτερης μίνι ράμπας, είναι ελληνική πατέντα.
Η μίνι ράμπα εκτείνεται και στην συνέχεια μαζεύεται από το προσωπικό του ελικοπτέρου. Συνολικά πέφτουν δέκα καταδρομείς, έξι στην θάλασσα και άλλοι τέσσερις με τα jet-ski που βάσει του σεναρίου προορίζονται για να μεταφέρουν τους δύο πρώτους αθόρυβα (έχουν ειδικό σιγαστήρα τα jet-ski) και γρήγορα στην εχθρική ακτή.
Στο βίντεο διακρίνονται στο βάθος και δύο φουσκωτά που περιμένουν να οδηγήσουν την ομάδα κοντά στην ακτή, όπου θα καταδυθούν για να εκτελέσουν την αποστολή τους.πηγη: defencenet.gr


ΟΑΚΑ, ΣΕΦ, παντού Ισλάμ! - Γ.Πατούλης: "Πρώτα οι Έλληνες"!


Image         Με αυξημένα μέτρα προστασίας και σε συναγερμό τους δήμους Αμαρουσίου και Πειραιά, το Ολυμπιακό Στάδιο και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας άνοιξαν σήμερα το πρωί τις πόρτες τους στους ισλαμιστές της Αττικής προκειμένου να προσευχηθούν. Δεκάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι έχουν μετατρέψει σε τζαμιά τα δύο βασικά κέντρα των Ολιμπιακών Αγώνων του 2004.
Πρόκειται για την μεγαλύτερη συγκέντρωση ισλαμιστών που έχει γίνει μέχρι σήμερα στην Αττική και υπάρχει διάχυτη ανησυχία για προβοκάτσιες καθώς υπάρχουν μεταξύ τους ορκισμένοι εχθρο και διάφορες σέχτες και ομάδεςί.
«Όλοι οι μουσουλμάνοι προσευχόμαστε αρχικά στα αραβικά και στη συνέχεια ο λόγος της προσευχής θα γίνει στη γλώσσα του καθενός» είχε δηλώσει τον Ιούλιο ο πρόεδρος της Ένωσης Μουσουλμάνων Ελλάδος Ναίμ Ελγνατούρ, ο οποίος κατάγεται από την Αίγυπτο και μετανάστευσε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1970.
Εκατοντάδες άνδρες της αστυνομίας βρίσκονται στις περιοχές όπου γίνεται η προσευχή, οιποίες κυριολεκτικά «ισλαμοκρατούνται» αυτή την στιγμή.
Ο δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης που έχει διαφωνήσει με το σκεπτικό της κυβέρνησης να μετατραπεί το ΟΑΚΑ σε τόπο λατρείας των ισλαμιστών έχει  ζητήσει αυξημένα μέτρα προστασίας και μέριμνας για το Μαρούσι παρακολουθεί επί ποδός με τους συνεργάτες του την εξέλιξη της προσευχής, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του Αμαρουσίου συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση θορυβημένη από τις αντιδράσεις του δήμου έστειλε τον γ.γ. του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Γιώργο Καλαντζή να επισκεφθεί τον δήμαρχο Αμαρουσίου και να τον διαβεβαιώσει ότι  «Η παραχώρηση του ΟΑΚΑ θα γίνει συνολικά για τέσσερις ώρες (07:00-11:00) και μόνο για μία ημέρα». Αυτό ελπίζουν, τουλάχιστον…
Ο Γιώργος Πατούλης που είναι και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, απάντησε ότι «Ως Δήμος Αμαρουσίου ως Ολυμπιακός Δήμος, δεν μπορεί παρά να υπηρετεί με συνέπεια τα ιδανικά της ειρηνικής συνύπαρξης και του αλληλοσεβασμού, ανεξάρτητα από θρησκείες ή ιδεολογίες. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν μπορούμε να αδιαφορούμε για τα θρησκευτικά συναισθήματα των γηγενών κατοίκων».

πηγη: defencenet.grΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ -


"Γάμος" Vodafone και Wind θα αλλάξει τα πάντα στην κινητή

           

- Αν οι συζητήσεις προχωρήσουν θα υπάρξει θετική κατάληξη στο τέλος του έτους
- Θα δημιουργήσει δύο μεγάλους πόλους στην αγορά και θα αυξήσει τον ανταγωνισμό
- Διαβάστε για το προφίλ των δύο εταιρειών

Σε τροχιά συγχώνευσης βρίσκονται η Vodafone και η Wind, οι οποίες με ανακοινώσεις τους επιβεβαιώσαν ότι υπάρχουν συζητήσεις για συνεργασία, ωστόσο διαψεύδουν ότι υπάρχει ενδεχόμενο εξαγοράς.Οι δύο κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών συζητούν εδώ και 10 ημέρες, σύμφωνα με ρεπορτάζ των ΝΕΩΝ, ενώ αν τελικά προχωρήσουν το deal θα κλείσει ως το τέλος του έτους.

Αν ευοδωθεί η συμφωνία είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει ριζικά το τοπίο στην αγορά που αναπτύσσεται συνεχώς με νέα πακέτα και προϊόντα, ενώ θα ενταθεί ο ανταγωνισμός καθώς πλέον θα υπάρχουν δύο μεγάλοι πόλοι: OTE- Cosmote και Vodafone – Wind.

Πηγές του χώρου που μιλούν στα ΝΕΑ, αναφέρουν ότι μία τέτοια εξέλιξη θα πυροδοτήσει εξελίξεις στα εργασιακά με προγράμματα εθελουσίας που υπολογίζεται πως θα αφορούν τουλάχιστον 1.000 εργαζόμενους.

Το νέο σχήμα αναμένεται να ελέγχει μερίδιο κοντά στο 52% της αγοράς της κινητής τηλεφωνίας, με σημαντική παρουσία και στη σταθερή αφού η μεν Vodafone κατέχει ήδη το 18% του μετοχικού κεφαλαίου της HOL και η Wind παρέχει ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αφού έχει απορροφήσει πλήρως την πρών Tellas.

Σημειώνεται ότι και οι δύο εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με προβλήματα που αφορούν τον ανταγωνισμό,το υψηλό κόστος

Σε αριθμούς η Vodafone κατέχει ποσοστό 30% της αγοράς ενώ η Cosmote το 48% και η Wind το 22%.

Η Wind απασχολεί 1.500 εργαζόμενους και διαθέτει 380 καταστήματα ενώ παρέχει υπηρεσίες σε 3.800.000 συνδρομητές. Ο τζίρος της το 2010 ήταν 787 εκ.ευρώ.

Όσον αφορά τη Vodafone, διαθέτει 400 καταστήματα και απασχολεί 2.400 εργαζόμενους, ενώ παρέχει υπηρεσίες σε 3.990.000 συνδρομητές. Ο τζίρος για το 2010 ήταν 1, 303 δισ ευρώ.

πηγη: newsit.gr

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.....
ΤΥΧΑΙΟ???
ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΒΙΒΛΙΟ! ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.
Το σχέδιο των Νεφελίμ με τους "καλούς εξωγήινους"

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

aeroplano-1-nai           Μια είδηση της εφημερίδας «Τα Νέα» δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Σύμφωνα με αυτήν ο ισραηλινός στρατός ζήτησε από το ελληνικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης την αναβολή της προγραμματισμένης άσκησης για το 2ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
Εκ πρώτης όψεως δεν είναι αφύσικη μια αναβολή, που μπορεί να συμβαίνει για πολλούς λόγους. Επειδή όμως δεν εξήγησαν την αιτία και λόγω της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή, μπορεί το αίτημα να οφείλεται σε δυο λόγους:
Είτε διότι δεν θέλουν να εντείνουν περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα στην Ανατ. Μεσόγειο, ή -και το πιθανότερο- θέλουν να κρατήσουν στο έδαφός τους τις δυνάμεις τους, εν όψει εξελίξεων στη Συρία ή κάπου αλλού στη γειτονιά τους (και γειτονιά μας).

πηγη: www.liako.gr


ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ -


Υποκλοπές, Βατοπέδι, Δεκέμβριος 2008: Τρεις πράξεις στο ίδιο δράμα...


Image            Tρία γεγονότα φαινομενικά άσχετα μεταξύ τους, οι τηλεφωνικές υποκλοπές της περιόδου 2004-2005, το «σκάνδαλο» του Βατοπεδίου και οι ταραχές του Δεκεμβρίου του 2008, δείχνουν πλέον να σχετίζονται και να δείχνουν προς την πλευρά κύκλων της αμερικανικής πρεσβείας.
Το γεγονός ότι ταυτοποιήθηκαν τώρα, πέντε χρόνια μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης ότι τα τέσσερα από τα  δεκατέσσερα κινητά που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτροπή των συνομιλιών στα κομπιούτερ καταγραφής, είχε αγοραστεί στο όνομα στελέχους της αμερικανικής πρεσβείας, δείχνει ότι τότε κάποιοι ήθελαν να κλείσει η υπόθεση και να μην διερευνηθεί περαιτέρω.
Κατ’αρχήν και η τότε δίωξη ήταν «πλημμελής»: Το αδίκημα της διακεκριμένης κατασκοπείας που είναι κακούργημα και δεν παραγράφεται όπως το πλημμέλημα της παραβίασης απορρήτου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων μόλις τώρα αποφασίζεται να αποτελέσει εργαλείο στα χέρια του εισαγγελέα Εφετών Δημήτρη Δασούλα.
Τα νέα στοιχεία που ταυτοποιούν στελέχη της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα εκείνης της περιόδου (με πρεσβευτή τον «κάου-μπόϊ», Ρ.Μίλερ)  υπήρχαν φυσικά αλλά μόλιςτώρα ζητήθηκε η συνδρομή της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), που ιχνηλάτησε από τότε τα καρτοκινητά-«σκιές» που είχαν χρησιμοποιηθεί για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι ο φάκελος της υπόθεσης των υποκλοπών είχε τεθεί στο αρχείο, καθώς δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν οι δράστες του πλημμελήματος της παραβίασης απορρήτου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, αδίκημα το οποίο έχει πια παραγραφεί.
Ύστερα, ωστόσο, από επιστολή του νυν υπουργού Δικαιοσύνης Μιλτιάδη Παπαϊωάννου, ο οποίος πριν από περίπου δέκα μήνες, με την ιδιότητα, τότε, του προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζήτησε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τέντε τη συνέχιση της έρευνας, ο φάκελος της υπόθεσης ανασύρθηκε από το αρχείο.
Και στην υπόθεση υπάρχει ο μυστηριώδης θάνατος από αυτοκτονία του στελέχους της Vodafone, Κώστα Τσαλικίδη ο οποίος εν συνεχεία αποκαλύφθηκε ότι αποτελούσε κεντρικό πρόσωπο στις υποκλοπές.
Μετά το ελληνικό βέτο στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι,τον Μάϊο του 2008, η δημοτικότητα του τότε πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή φτάνει στο υψηλότερο σημείο που είχε φτάσει μετά το 2006 και η διαφορά ΝΔ από ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις μεγάλωσε, παρά το γεγονός ότι στον οικονομικό τομέα ο τότε υπουργός Οικονομικών Γ.Αλογοσκούφης τα είχε επιεικώς «θαλασσώσει».
Βέβαια ο Κ.Καραμανλής ήξερε με τι είχε να κάνει: «Η υπόθεση στο Βουκουρέστι είναι μια δύσκολη ιστορία. Θα κάνω το χρέος μου αλλά δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι θα συνεχίσουμε για πολύ να είμαστε Κυβέρνηση» είχε εκμυστηρευτεί ο πρώην πρωθυπουργός σε στενούς του φίλους οι οποίοι βρισκόντουσαν στο γραφείο του στην Βουλή λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Βουκουρέστι.
Μετά το Βουκουρέστι ξεκινάει και ένα ιδιότυπο power game μεταξύ του τότε πανίσχυρου Θ.Ρουσσόπουλου και  Έλληνα επιχειρηματία με πολύ «ιδιαίτερες» διασυνδέσεις στις ΗΠΑ και πάνω απ’όλα με μεγάλη ρευστότητα.
Μία ποινική δίωξη σε βάρος του δεύτερου για απάτη την οποία αυτός την αποδίδει σε παρέμβαση Ρουσσόπουλου, «πυροδοτεί» μία κόντρα που οδηγεί στα τέλη Αυγούστου του 2008 στην αποκάλυψη του «σκανδάλου» του Βατοπεδίου.
Και χρησιμοποιούμε εισαγωγικά, γιατί αποδείχθηκε και με την «βούλα» της Δικαιοσύνης, αλλά και των Επιτροπών της Βουλής ότι δεν υπήρξε σκάνδαλο με την έννοια της ζημίας σε βάρος του δημοσίου. Υπήρξε αλαζονική συμπεριφορά Ρουσσόπουλου, επιβεβαιωμένες προνομιακές σχέσεις ακόμα και του Γ.Αγγέλου, διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου και βέβαια του Θ.Ρουσσόπουλου με τον ηγούμενο της Μονής τον Εφραίμ, παράπλευρες ωφέλειες κυβερνητικών στελεχών (οικογένεια Βουλγαράκη κλπ.) αλλά ζημιά του δημοσίου από τις ανταλλαγές δεν υπήρξε.
Για να μην πούμε ότι η όλη υπόθεση εξυπηρετούσε και κάποιο μείζονα εθνικό σκοπό, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εν πάση περιπτώσει η υπόθεση πήρε διαστάσεις χιονοστιβάδας με την χρησιμοποίηση εκ μέρους του ισχυρού επιχειρηματία των εξαιρετικών διασυνδέσεων που είχε στο χώρο των media, όντας πρώην (;) ιδιοκτήτης και παραδοσιακός χρηματοδότης μεγάλων media.
Δημιούργησε το κατάλληλο υπόβαθρο για να φτάσουμε στον Δεκέμβριο του 2008, όπου μια σπίθα αρκούσε για να φέρει την καταστροφή, καθώς και το κλίμα στην οικονομία επιδεινωνόταν. Τον Δεκέμβριο του 2008 ξέσπασε το μεγαλύτερο κύμα βίας που έχει ξεσπάσει ποτέ στην χώρα ως αφορμή του θανάτου του νεαρού Αλέξη Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια από σφαίρα αστυνομικού.
Τα Εξάρχεια ανέκαθεν αποτελούσαν προνομιακό πεδίο δράσης στελεχών της αμερικανικής πρεσβείας, όπως επιβεβαιώνεται και από τις αποκαλύψεις για την δράση της Βάλερι Πλέϊμ πράκτορα της CIA.
Στις αρχές του 2009 σαστισμένη η ελληνική κοινωνία, μόλις έξι μήνες μετά το βέτο στο ΝΑΤΟ παρακολουθεί την απόλυτη καταστροφή στην χώρα και τον απόλυτο εξευτελισμό μιας κυβέρνησης δια χειλέων Π.Παυλόπουλου («Προτιμούμε αμυντική αστυνομία», αλλά και Ν.Μπακογιάννη («Δεν ξεχωρίζουμε αυτούς που φοράνε στολές από αυτούς που διαδηλώνουν»), και τα γεγονότα έχουν πάρει το δρόμο τους. Τον Μάρτιο του 2009 για πρώτη φορά το ΠΑΣΟΚ από το 2000 παίρνει την πρωτοπορία στις δημοσκοπήσεις, ο Κ.Καραμανλής, σαφώς πιεζόμενος, πάει σε εκλογές και η χώρα οδηγείται σε εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας, έτσι απλά… 
Πριν από λίγες μέρες μιλώντας  σε στενό του συνεργάτη, ο πρώην πρωθυπουργός  με αφορμή το έγγραφο της ΕΥΠ σχετικά με το σχέδιο δολοφονία του για το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα φέρεται να δηλώνει: «Το ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο ο αμερικανικός παράγοντας είναι απολύτως βέβαιο. Αυτό που ειλικρινά ακόμα δεν έχω αποσαφηνίσει είναι πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξαν αλλά και σε ποιες υποθέσεις αναμείχθηκαν».
Αν λειτουργούσε η κυβέρνησή του και οι υπηρεσίες του κράτους, που ήταν πρωθυπουργός θα το είχε μάθει, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη…
Όλα τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι πρέπει να "δαιμονοποιούμε" τις ΗΠΑ, οι οποίες έκαναν αυτό που θα έκανε και κάθε κράτος που θέλει να διατηρήσει την παγκόσμια κυριαρχία και θέλει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του, όπως τα εννοεί.
Άλλωστε και οι Ρώσοι που αποκάλυψαν την πιθανή απόπειρα δολοφονίας του Κώστα Καραμανλή, είχαν φέρει στην Ελλάδα ολόκληρη ομάδα ειδικών επιχειρήσεων της GRU για να αποτρέψουν τις τηλεφωνικές υποκλοπές μεταξύ του Κ.Καραμανλή και του Β.Πούτιν. Τα σοβαρά κράτη έτσι λειτουργούν.
Τα κράτη "της πλάκας" τρώνε σφαλιάρες και παραχωρούν εθνική κυριαρχία επειδή χρωστάνε στις ... τράπεζες!

πηγη: defencenet.grΚυριακή, 28 Αυγούστου 2011

Την φωτιά στον Έβρο την έβαλε το ίδιο πρόσωπο που… απειλούσε στο Δέρειο την δασκάλα Χαρά Νικοπούλου;;;

         Ας σταματήσει το παραμύθι, ότι η πυρκαγιά που κατέστρεψε 70.000 στρέμματα στον Έβρο, ήταν δήθεν τυχαίο γεγονός και προκλήθηκε από τους σπινθήρες εξάτμισης τρακτέρ
Κάντε πραγματογνωμοσύνη στο “τρακτέρ της φωτιάς”
Στα 66 χρόνια εκδοτικής της ζωής η εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ, ποτέ δεν μάσησε τα λόγια της. Και ειλικρινά σήμερα είμαστε τουλάχιστον εξοργισμένοι ακούγοντας τα .....
διάφορα ΜΜΕ να μιλούν για τον καημένο, τον ΑΓΝΩΣΤΟ αγρότη, που αγόρασε ένα παλιό τρακτέρ, από κάποιον άλλο ηλικιωμένο αγρότη, και ύστερα το πήγε βόλτα στο δάσος (;) το τρακτέρ, αλλά εκείνο έβγαζε σπίθες και γι' αυτό δημιουργήθηκαν δέκα εστίες πυρός που είχαν ως αποτέλεσμα να καταστραφούν περιουσίες και να καούν 70.000 στρέμματα στον Έβρο...»

Αυτή είναι η ιστορία που σερβίρεται σε μια προσπάθεια συσκότισης (γιατί άραγε;) των γεγονότων και να φανεί ότι η μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαυσε την περιοχή μας, ήταν τυχαίο συμβάν και όχι μελετημένος εμπρησμός.

Γιατί όπως είναι γνωστό, από την φωτιά απειλήθηκαν και εγκαταστάσεις ΡΑΝΤΑΡ της Πολεμικής Αεροπορίας και χρειάσθηκε μάλιστα η εκκένωση τους για να μην εγκλωβιστούν στις φλόγες το προσωπικό 24 ατόμων που υπηρετεί σ' αυτές, και στρατόπεδο στην περιοχή Φερών.

Οι πρώτες πληροφορίες που έχουν φθάσει στην εφημερίδα, έλεγαν πως από τα Παρατηρητήρια των Εθελοντών Δασοπυροσβεστών, είχε επισημανθεί ένα αυτοκίνητο που έβαζε φωτιές σε τέσσερα σημεία. Δεν γνωρίζουμε εάν ο λόγος γινόταν για Ι.Χ. αυτοκίνητο ή για τρακτέρ.

           Η ουσία είναι ότι πέραν των καταστροφών που προκλήθηκαν σε δασικές εκτάσεις και στο αγροτικό κεφάλαιο, η αμυντική διάταξη της πατρίδας μας, “τυφλώθηκε” από το ξέσπασμα αυτής της πυρκαγιάς.

Ο 50χρονος αγρότης καταδικάσθηκε από το αυτόφωρο Δικαστήριο της Αλεξανδρούπολης σε φυλάκιση πέντε ετών με αναστολή, για εμπρησμό εξ’ αμελείας. Άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των ανακρίσεων και ερευνών των αρμόδιων Υπηρεσιών, το όνομα του δράστη παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, αφού όπως έχουμε ξαναγράψει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, απαγορεύει την δημοσιοποίηση ονομάτων, αδιαφορώντας για την προστασία του Κοινωνικού Συνόλου. Και φορά “φερετζέ” στους κάθε λογής παράνομους για να συνεχίζουν ανενόχλητοι το… “θεάρεστο” έργο τους.

Σήμερα λοιπόν, με την προτροπή των αναγνωστών μας, ζητούμε να δοθεί στην δημοσιότητα το όνομα του δράστη με το “τρακτέρ της φωτιάς”. Γιατί ανάμεσα στα άλλα που μας πληροφόρησαν, είναι ότι πρόκειται για μουσουλμάνο που κατάγεται από το Μ. Δέρειο και είναι μάλιστα αυτός που απειλούσε την δασκάλα Χαρά Νικοπούλου!!!

Για να μην δημιουργούνται τυχόν πεπλανημένες εντυπώσεις, πρέπει να δοθούν όλα τα στοιχεία αυτής της υπόθεσης στην δημοσιότητα. Και αν έχουμε να κάνουμε με τους “Γκρίζους Λύκους” και τα πλοκάμια της “Εργκενεκόν” πρέπει κι αυτό να λεχθεί.

Ο Λαός του Έβρου πρέπει επί τέλους, να μάθει την Αλήθεια.
Όσον αφορά δε το “τρακτέρ της φωτιάς” να παραχθεί πάραυτα πραγματογνωμοσύνη τεχνικών για να διαπιστωθεί εάν πράγματι έβγαλε σπινθήρες από την εξάτμισή του, που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος (πίσω από την μηχανή) και όχι πίσω από το τρακτέρ.

Καθόλου “αθώες” οι φωτιές στον Έβρο!

        Καίγεται η Ελλάδα απ’ άκρη σ’ άκρη. Πόσο τυχαίο είναι να συμβαίνει αυτό όποτε η χώρα μας ευρίσκεται σε μία περίοδο κρίσεως; Πόσο τυχαίο είναι να μπαίνουν φωτιές δίπλα από στρατόπεδα, είτε στην Αττική, είτε στον Άραξο, είτε στον Έβρο, στον οποίο αυτή τη στιγμή ευρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά; Πυρκαγιά η οποία καίει δάση, τα οποία αποτελούσαν την φυσική κάλυψη των στρατιωτικών μας μονάδων και της γραμμής αμύνης των Ενόπλων Δυνάμεών μας σε περίπτωση τουρκικής επιθέσεως. Όπως έχει γίνει γνωστό: “Ο Έβρος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από τις 15:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, καθώς η φωτιά στη Λευκίμμη έχει κατακάψει περισσότερα από 40.000 στρέμματα με βελανιδιές, πεύκα και καλλιέργειες. Κατόπιν απόφασης του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Θεόδωρου Μπούφη, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έχουν κηρυχθεί

οι κοινότητες Λευκίμμης, Σαράντα Σπίτια, Ερείπια Βυρίνης, Ερείπια Κιτρινόπετρας, Ύψωμα Καρβουνιάρης, Μέλια, Β. Οικισμού Κοίλων και Ερείπια Αμυγδαλιάς. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά κοντά στο στρατόπεδο της Καβησού, απ’ όπου νωρίτερα απομακρύνθηκαν τα πυρομαχικά.”
Αυτό που δεν γνωρίζετε είναι ότι η συγκεκριμένη περιοχή η οποία καίγεται και τα συγκεκριμένα υψώματα ελέγχουν στρατιωτικά την κύρια οδό της περιοχής καθώς και την οδό ανεφοδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεών μας από τον Βορρά σε περίπτωση τουρκικής επιθέσεως.
Για λόγους προφανείς δεν επιθυμούμε να επεκταθούμε επί του θέματος. Απλά σας θυμίζουμε ότι οι Τούρκοι πρόσφατα έκαναν ασκήσεις ζεύξεως του ποταμού Έβρου και έχουν εφοδιαστεί με τον ανάλογο τεχνολογικό εξοπλισμό.
Υ.Γ.: Πόσο τυχαία μπορεί να είναι η σχέση της μεγάλης φωτιάς στον Έβρο με την παρακάτω είδηση; Σας την παραθέτουμε και κρίνετε μόνοι σας: «Μυστήριο» με τρία πτώματα που βρήκαν οι Τούρκοι στον Έβρο. Η τουρκική εφημερίδα Aksam σε μικρό μονόστηλο των εσωτερικών σελίδων και με τον τίτλο « Τρία πτώματα – μυστήριο στον Έβρο» γράφει ότι στον Έβρο βρέθηκαν τα πτώματα τριών ανδρών . Εικάζουν δε οι πηγές της εφημερίδας ότι οι τρείς άνδρες πνίγηκαν και δεν βρέθηκαν επάνω τους τα στοιχεία ταυτότητας τους. Εικάζουν επίσης ότι θα πρέπει να είναι ξένοι υπήκοοι οι οποίοι θέλησαν να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα. Τα πτώματα εστάλησαν στο Πανεπιστήμιο για νεκροψία.”


πηγη: http://xryshaygh.wordpress.com/2011/08/26/%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%AD%CE%B2%CF%81%CE%BF/#more-76550
  

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

nomisma-1-nai          Ο Joseph Stiglitz, π. πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, μίλησε στους Financial Times, για την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός «παγκόσμιου» νομίσματος, και τόνισε πως αυτό θα αναμόρφωνε την οικονομία ολόκληρου του πλανήτη.
Η Συμμετοχή της Κίνας στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα έπαιζε σημαντικότατο ρόλο στη παγκόσμια οικονομία, όπως αναφέρει το «gdailynews». Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιοι τάσσονται ανοιχτά υπέρ της δημιουργίας ενός «παγκόσμιου» νομίσματος.
Σε αντίθεση με τους υποστηρικτές της συγκεκριμένης ιδέας, αυξάνονται αυτοί που πιστεύουν ότι η «Νέα Τάξη» πραγμάτων θέλει ολόκληρο το πλανήτη υποχείριο ορισμένων τραπεζιτών και όχι μόνο.

πηγη: www.liako.grΑλλοδαποί αποπειράθηκαν να φύγουν από την Ελλάδα και φυσικά εμποδίστηκαν

Image           Επτά αλλοδαποί εκ των οποίων πέντε άνδρες και δύο γυναίκες υπήκοοι μη ευρωπαϊκών χωρών αποπειράθηκαν να ταξιδέψουν αεροπορικών με προορισμό την Ρώμη  χρησιμοποιώντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.
Και τα επτά άτομα συνελήφθηκαν από την Αστυνομία για κατοχή και χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων καθώς και για παράνομη διαμονή στη χώρα.

πηγη:  defencenet.gr


Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

ΙΣΙΚ ΚΟΣΑΝΕΡ: «Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΡΑΤΑΕΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΚΑΙ ΦΕΥΓΕΙ. ΡΕΖΙΛΙ»!

kosaner-2-nai         Ο παρακολουθήσας του παρακολουθήσαντος γίνεται στην Τουρκία. Ο Στρατός παρακολουθούσε τους πολιτικούς, η κυβέρνηση τους στρατιωτικούς. Και φαίνεται ότι ο Ερντογάν, για να εκθέσει και άλλο τους στρατιωτικούς, άφησε να διαρρεύσει στο διαδίκτυο μέρος της ομιλίας του παραιτηθέντα αρχηγού των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ισίκ Κοσάνερ, που έγινε πέρσι.
Ο Κοσάνερ αποκαλύπτει τα τραγικά λάθη του τουρκικού στρατού στις μάχες εναντίον του PKK. Λέγει ότι υπάρχουν αξιωματικοί που μόλις αρχίσει η μάχη παρατούν τα όπλα τους και φεύγουν. Αναφέρεται σε περιστατικό που έγινε το 2010:
«Όταν ο αρχηγός της ομάδας που έστειλα είναι ο πρώτος, που με την πρώτη σφαίρα αφήνει το όπλο και φεύγει, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Σημαίνει δεν έχουμε κάνει την απαραίτητη εκπαίδευση… Αν ο αρχηγός φεύγει, είναι λογικό να πέφτει το μέτωπο. Εδώ ήρθαν δυο άτομα από απέναντι και μας πήραν ομήρους 30 άτομα. Ρεζίλι. Δεν είναι δυνατόν! Μετά το όπλο που άφησε ο αρχηγός μας, το δείχνουν στο Κουρδικό τηλεοπτικό δίκτυο».
Αποκαλύπτει επίσης ότι Τούρκοι στρατιώτες έχουν σκοτώσει κατά λάθος δικούς τους, γιατί νόμιζαν ότι ήταν Κούρδοι αντάρτες. Κάνει και λόγο για την προχειρότητα στη ναρκοθέτηση:
«Δεν έχουμε κρατήσει σημειώσεις για τις νάρκες που έχουν τοποθετηθεί στα σύνορα. Υπήρξε άνθρωπος που περνούσε από εκεί και τις πάτησε. Πώς γίνεται να έχουν τοποθετηθεί πριν από 10-20 χρόνια και να μην γνωρίζουμε πού βρίσκονται».

πηγη:www.liako.gr


Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

ΓΥΡΩ ΣΤΑ 160 ΕΚΑΤΟΜ. ΕΥΡΩ ΘΑ ΚΟΣΤΙΣΕΙ Η «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»

karta_politi-1-nai            Επειδή λεφτά υπάρχουν, θα διατεθούν γύρω στα 160 εκατομ. ευρώ για την αντικατάσταση των αστυνομικών ταυτοτήτων των Ελλήνων με την «Κάρτα του Πολίτη».
Διευκρίνισε όμως ταυτόχρονα, ότι αφ’ ενός το τελικό κόστος θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες και αφ’ ετέρου ότι θεωρείται σχεδόν αδύνατη η πλήρης προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.
Η νέα κάρτα θα ενσωματώνει τσιπ και θα έχει μάλλον 10ετή ισχύ. Θα χρησιμεύει και ως ταξιδιωτικό έγγραφο, αλλά όπως ειπώθηκε, δεν θα μπορούσε να εγγυηθεί την πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

πηγη: www.liako.grΤετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

ΤΟ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ ΕΞΕΛΙΣΕΤΕ!!! Έφτιαξαν κύκλωμα που μπαίνει στο δέρμα

Μη χαλάς την ουρά! Το διαφημιστικό της Visa, ή αλλιώς Τα Ανθρώπινα Βοοειδή σε μια αχρήματη κοινωνίαΤο διαφημιστικό λέγεται "Just Wave and Go", δηλαδή απλά την περνάς (την κάρτα) και φεύγεις! Μα φυσικά!…Ποιος θέλει να χάνει χρόνο έτσι;
Ναι, αυτό είναι ένα ιδανικό όραμα για το μέλλον......

Απίστευτο βίντεο! Ένα μάτσο εγκεφαλικά νεκρών, ανθρώπων - ρομπότ (με σινιέ όμως, συνολάκια, λες και βγήκαν από lifestyle περιοδικά) που κινούνται και δρουν σε πλήρη συγχρονισμό, με το ρυθμό της συμμόρφωσης, που δίνει το βρώμικο βλέμμα σε όποιον τολμά να μην είναι μέρος τωνβοοειδών, με το να μην χρησιμοποιεί μια πιστωτική κάρτα που ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία μέρος της Λέσχης Bilderberg.
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να κρατήσεις τους ανθρώπους σε πλήρη υποταγή στους κανόνες των μεγάλων τραπεζιτών.πηγη: http://newworldorder-wakeup.blogspot.comΙσίκ Κοσανέρ: Ο τουρκικός Στρατός είναι για γέλια & για κλάματα!


Image         Τουρκικός Στρατός για γέλια και για κλάματα στις συγκρούσεις με το ΡΚΚ, περιγράφεται στην συνομιλία που πρώην αρχηγού του τουρκικού ΓΕΕΘΑ Ισίκ Κοσανέρ με τους επιτελείς του που είχε υποκλαπεί και τώρα διέρρευσε στο διαδίκτυο.

Oλιγόψυχοι, με μηδενικές ηγετικές ικανότητες, ανεκπαίδευτοι και εύκολοι στόχοι των Κούρδων.
Η ομιλία του Τούρκου Α/ΓΕΕΘΑ είχε γίνει στην πόλη Τούντζελι πριν από 13 μήνες, μετά από επίθεση Κούρδων ανταρτών που είχαν ρημάξει ένα στρατόπεδο και παρέμειναν ασύλληπτοι.
Είναι μία ομολογία που πρέπει να αναλυθεί πολύ προσεκτικά από το ελληνικό ΓΕΕΘΑ και τις ελληνικές υπηρεσίες γιατί δείχνει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο του τουρκικού Στρατού, το οποίο απέχει πολύ από αυτό του «εργαλείου» μιας περιφερειακής υπερδύναμης, όπως θέλουν να την παρουσιάσουν.
Ας δούμε τα περιεχόμενο της ομιλίας Κοσανέρ και θα επανέλθουμε στον σχολιασμό μας.
Στην πρώτη ομιλία ο Κοσανέρ αναφέρεται στη μάχη του Χάντεπε, όπου ο τουρκικός στρατός έχασε 7 άνδρες και αφήνει υπόνοιες ότι κάποιοι από αυτούς σκοτώθηκαν από φίλια πυρά από λανθασμένες πληροφορίες που μεταδόθηκαν από UAV σε μονάδα πυροβολικού:  «Έχει ξεκινήσει η επιχείρηση και έχουμε έρθει σε επαφή με τον εχθρό. Ο επικεφαλής της πτήσης του UAV  δεν συντονίστηκε με τον επικεφαλή της μονάδας που επιχειρούσε. Βλέπει δικούς μας στρατιώτες και τους θεωρεί εχθρούς. Και μεταδίδει λάθος συντεταγμένες!»
Αλλά τα κωμικοτραγικά δεν τελειώνουν εδώ. Αναφέρεται και σε ένα άλλο επεισόδιο  ο Τούρκος Α/ΓΕΕΘΑ που συνέβη το 2010 στην περιοχή Λίτζε της Νοτιοανατολικής Τουρκίας.
« Όταν ο ηγέτης της ομάδας που έχω στείλει για επιχείρηση με την πρώτη σφαίρα που πέφτει είναι ο πρώτος που αφήνει το όπλο του και φεύγει τρέχοντας, εμείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Σημαίνει πως εμείς δεν έχουμε κάνει την απαραίτητη εκπαίδευση και ψυχολογική προετοιμασία  αν ο ηγέτης της μονάδας φεύγει. Μετά από αυτό είναι λογικό να καταρρέουν οι γραμμές. Εδώ ήρθαν δυο άτομα από απέναντι και μας πήραν ομήρους 30 στρατιώτες (σ.σ. !!!).Ρεζιλίκι. Δεν είναι δυνατόν! Μετά το όπλο που άφησε ο αρχηγός μας το δείχνουν στο κουρδικό τηλεοπτικό κανάλι..».
Και συνεχίζει περιγράφοντας μια χαοτική κατάσταση όπου  αγνοούν ακόμα και που έχουν τοποθετήσει τις νάρκες στην τουρκική επικράτεια: Στην υποκλαπείσα  ομιλία του ο Κοσανέρ αποκαλύπτει πως σε πολλά σημεία της επικράτειας στα σύνορα με άλλες χώρες, πιθανόν και με την Ελλάδα,  ο Στρατός έχει τοποθετήσει νάρκες για τις οποίες έχουν απωλέσει τους χάρτες και … αγνοεί ποιες περιοχές έχουν ναρκοθετηθεί!  «“Eδω δεν έχουμε κρατήσει σημειώσεις για τις νάρκες που έχουν τοποθετηθεί στα σύνορα. Υπήρξε άνθρωπος που περνούσε από εκεί και τις πάτησε. Κάλεσα ειδική μονάδα για να ψάξει για νάρκες μέσα στη δική μας χώρα. Νάρκες που τοποθετήσαμε εμείς. Τώρα πως γίνεται να έχουν τοποθετηθεί πριν από 10-20 χρόνια και να μην γνωρίζουμε που βρίσκονται, αυτό αν το ξέρει κάποιος να μου το πει. Που χάθηκαν οι χάρτες;».
Η διαρροή μιας ακόμα συνομιλίας που στόχο έχει να πλήξει την εικόνα των μέχρι πρότινος ηγετών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, φυσικά μόνο τυχαία δεν είναι.
Από εκεί και πέρα τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι ο τουρκικός Στρατός έχει πρόβλημα ηγετών χαμηλών κλιμακίων, ελλιπή εκπαίδευση, επιδεικνύουν πανικό σε καταστάσεις υπό πίεση και η οργάνωσή τους δεν είναι και τόσο φοβερή: Όταν χάνουν τους χάρτες περιοχών που έχουν ναρκοθετηθεί, τότε μάλλον έχουν συστημικό πρόβλημα.
Όλα αυτά καλό είναι να μελετηθούν όπως προείπαμε, αλλά και να προσεχθούν από την φοβική ελληνική πολιτική ηγεσία: Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παρά τις ελλείψεις τους έχουν ποιότητα έμψυχου υλικού που κάνει την διαφορά και μπορεί να δώσει την νίκη αν υπάρξει πολιτική βούληση και ενθάρρυνση. Τα ίδια χάλια παρουσίασαν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις το 1974 στην Κύπρο, αλλά διασώθηκαν από την πολιτική ατολμία των Αθηνών. Τα ίδια έγιναν και στα Ίμια. Η ασφάλεια είναι πάνω απ’όλα ευθύνη των πολιτικών...
Xθες ο αντιναύαρχος Καντίρ Σαγντίτς που έχει συλληφθεί με τις κατηγορίες συμμετοχής στο σχέδιο συνωμοσίας «Βαριοπούλα» κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας δήλωσε πως οι συνεχείς συλλήψεις αξιωματικών διαλύουν στο στράτευμα και πως "ακόμα και χώρες όπως η Ελλάδα" (sic) έχουν πάρει θάρρος. "Ακόμη και η Ελλάδα που είναι στα όρια της χρεοκοπίας, πήρε θάρρος από τις συλλήψεις των αξιωματικών του Στρατού και κυρίως το 50% των αρχηγών του Ναυτικού μας και τώρα απέκτησε το θάρρος για να κάνει υποθαλάσσιες έρευνες και να εξερευνήσει τον ορυκτό πλούτο ανοιχτά της Κύπρου».
Δηλαδή πόσο περισσότερο χάλια μπορούν να γίνουν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις πέρα από αυτά που περιγράφει ο Κοσανέρ; Γιατί και οι γκάφες τους στην θάλασσα είναι περιλάλητες... Για το "ξύλο" που τρώνε σχεδόν καθημερινά στον αέρα, ας μην το συζητήσουμε!


πηγη: defencenet.grΚατασχέθηκαν 2,5 τόνοι μολυσμένου κρέατος

           Στα χέρια του ΕΦΕΤ, ευτυχώς, βρίσκονται πλέον 2.481 κιλών κατεψυγμένων προϊόντων, στα οποία ανιχνεύθηκε το παθογόνο βακτήριο Ε-coli 0157.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για κατεψυγμένο κιμά από βοδινό κρέας (αριθμός παρτίδας L91185010 και ημερομηνία λήξης 6/11/2011) και κατεψυγμένα σουτζουκάκια από.....
βοδινό κρέας προέλευσης Γερμανίας (αριθμός παρτίδας L1 102 ΒΤ και ημερομηνία λήξης 8/11/2011), με την εμπορική ονομασία «Marvest», που διακινήθηκαν από την εταιρεία «LIDL HELLAS & ΣΙΑ ΟΕ». Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, τα προϊόντα κρίθηκαν μη ασφαλή-επιβλαβή για την υγεία και αποφασίστηκε η καταστροφή τους.

Με αυτά και με αυτά θα μας κοπεί τελικά η όρεξη….

πηγη: http://www.prionokordela.gr


ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ

slovakia_roma-1-nai          Το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση της Σλοβακίας προκαλεί αντιδράσεις. Προβλέπει δωρεάν στειρώσεις για τους φτωχούς, προτείνοντάς τους ως κίνητρο επιδοτήσεις. Όμως στην περίπτωση της Σλοβακίας οι φτωχοί στη μεγάλη ανήκουν κυρίως στη μειονότητα των Ρομά, μια από τις πιο περιθωριοποιημένες της Ευρώπης.
Στην πράξη αυτούς είναι που αφορά κυρίως το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε από το υπουργείο Εργασίας. Ο υπουργός είναι μέλος του υπερσυντηρητικού κόμματος «Ελευθερία και Αλληλεγγύη» που μετέχει στην κυβέρνηση συνασπισμού της Μπρατισλάβας. Βεβαίως ξέσπασαν αντιδράσεις, όμως η πρόταση νόμου επιβεβαιώνει τα προβλήματα που δημιουργούνται στην Ευρώπη, ως προς την αντιμετώπιση των Ρομά.
Το σλοβακικό νομοσχέδιο επικαλείται τις καλύτερες προθέσεις: να δοθεί στους φτωχούς που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά την ανατροφή πολλών παιδιών η επιλογή να μην κάνουν άλλα. Όχι με χάπι ή με προφυλακτικό, αλλά με δωρεάν στείρωση, που θα επιβραβεύεται με επιδοτήσεις σε ευρώ.

πηγη: www.liako.gr

ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ!!!


Τελικά το σωματίδιο του Higgs μπορεί να είναι όντως «άφαντο»

Τελικά το σωματίδιο του Higgs μπορεί να είναι όντως «άφαντο»         


Φρούδες οι ελπίδες τον επιστημόνων του Cern;

Ειδικοί παραδέχθηκαν, σήμερα, πώς το σωματίδιο που οι επιστήμονες μέχρι σήμερα πίστευαν ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του σύμπαντος, μπορεί να μην υπάρχει καθόλου τελικά. 


Τον περασμένο μήνα οι επιστήμονες δήλωναν, πως είναι ένα βήμα πιο κοντά στο να εντοπίσουν το άπιαστο μποζόνιο του Higgs, ή αλλιώς «σωματίδιο του Θεού», ένα μικρό, αλλά θεμελιώδες στοιχείο για την κατασκευή της ζωής όπως την ξέρουμε. Η ελπίδα όμως άρχισε να χάνεται, αφού εξαφανίστηκαν τα σήματα εκείνα που οι επιστήμονες θεωρούσαν πως θα τους οδηγούσαν σε αυτό. 


Εκπρόσωποι του ερευνητικού κέντρου CERN, ανακοίνωσαν την νέα αυτή τοποθέτησή τους, στο επιστημονικό συνέδριο της Βομβάης. Η επιστημονική κοινότητα από την άλλη, τόνισε ότι εάν αποδειχθεί τελικά ότι το μποζόνιο του Higgs, ήταν μία «οφθαλμαπάτη» τότε θα ανοιγόταν ένα νέος δρόμος για ένα νέο επιστημονικό πεδίο που ονόμασαν «νέα φυσική» και σκοπό θα είχε να δώσει απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του σύμπαντος. 
Σύμφωνα με τους επιστήμονες του ερευνητικού κέντρου, που νωρίτερα φέτος, είχαν δηλώσει ότι έχουν αρχίσει να περιορίζουν τον χώρο στο οποίο θα ήταν δυνατό να εντοπιστεί το σωματίδιο, στρέφονται στην άποψη ότι ίσως η ανυπαρξία του αυτή τελικά σηματοδοτήσει την έναρξη για τον κλάδο της «νέας φυσικής».Το όλο ζήτημα του πειράματος ήταν να εντοπίσουν το συγκεκριμένο σωματίδιο, μιας και αυτό αποτελούσε την απλούστερη εξήγηση για το πώς σχηματίστηκε το σύμπαν. Με το να επαναλαμβάνουν «big bang» σε απειροελάχιστη κλίμακα ήλπιζαν να βρουν μια λύση. Εάν τελικά ισχύει ότι δεν υπάρχει το σωματίδιο, τότε θα πρέπει να κατευθυνθούνε σε κάποια άλλη θεωρία για τη δημιουργία του κόσμου.

πηγη: newsbeast.gr

ΤΙ ΛΕΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ.
ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΟΙ <ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ> ΝΑ  ΒΡΟΥΝ ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ε??

Ο.Κ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ  ΠΗΡΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΟΥΝ  ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ?

Ε ΡΕ ΛΑΜΟΓΙΑ, ΘΕΛΑΤΕ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΤΣΙ?
ΓΙΑ ΨΑΞΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ <ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ> ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ!!!!!Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

Standard & Poor's: "Σε 120 ημέρες η Ελλάδα θα έχει ολική χρεοκοπία"!


Image      Βόμβα από την Κίνα έριξε ο κορυφαίος οίκος αξιολόγησης παγκοσμίως, η Standard & Poor's, κατά της Ελλάδας, προβλέποντας ολική χρεοκοπία μέχρι το τέλος του 2011: "Η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε χρεοκοπία μέχρι το τέλος του 2011" σύμφωνα με το σημαίνον στέλεχος της Standard & Poor's, Ντέιβιντ Μπιρς, σε δηλώσεις που έκανε την Δευτέρα στο Πεκίνο.
Η ολική χρεοκοπία της χώρα τους επόμενους τέσσερις μήνες θεωρείται απόρροια της πλήρους αδυναμίας της οικονομίας να επιστρέψει σε αναπτυξιακή τροχιά, του εκτροχιασμού των ελλειμμάτων και της κατάρρευσης της εσωτερικής κατανάλωσης. Ταυτοχρόνως προέβλεψε και έξοδο από το ευρώ.
Φαίνεται ότι η S&P θεωρεί ότι δεν θα γίνει πράξη και το πακέτο των Βρυξελλών, αφού σε διαφορετική περίπτωση, τόσο σύνοτμη χρεοκοπία είναι ανεξήγητη.

Η S&P έχει δημοσιεύσει στο παρελθόν ότι η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε μερική χρεοκοπία, πράγμα που συνέβη, όταν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προωθήσουν το σχέδιο για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και τώρα επιβεβαιώνεται αυτή η πρόβλεψη τόνισε ο αξιωματούχος της S&P.

Ο Ντ. Μπιρς είχε εκτιμήσει, από τον προηγούμενο μήνα, ότι η ελληνική πτώχευση είναι αναπόφευκτη, όπως και η έξοδος της χώρας από το ευρώ, αλλά δεν το είχε ρποσδιορίσει χρονικά. Το ότι "βλέπει" ολική χρεοκοπία τους επόμενους τέσσερις μήνες, μπορεί να αποβεί καταστροφικό, αφού η S&P σπάνια διαψεύδεται, μη διστάζοντας να υποβαθμίσει και την οικονομία των ΗΠΑ.

Για την πρόσφατη υποβάθμιση των ΗΠΑ, ο αξιωματούχος του οίκου αξιολόγησης τόνισε ότι «δεν υπάρχει κανένα λάθος στην αξιολόγηση», ενώ αναφέρθηκε και σε άλλες οικονομίες όπως η Κίνα, λέγοντας ότι η γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με τα δημοσιονομικά προβλήματα ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες υποβαθμίσεις των αξιολογήσεων ανεπτυγμένων οικονομιών.

πηγη: defencenet.gr